Biuro Prawne

Do zakresu działania Biura Prawnego zgodnie z §16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego należy:

1) świadczenie pomocy prawnej, w tym w szczególności:
a) wydawanie opinii prawnych;
b) udzielanie porad i konsultacji prawnych;
c) opracowywanie wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Uczelnię oraz wzorów decyzji administracyjnych;
d) zastępstwo prawne i procesowe Uniwersytetu w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
e) opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów cywilnoprawnych i decyzji administracyjnych;
f) opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Rektora;
g) opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów porozumień o międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej Uniwersytetu;
h) opracowywanie pod względem formalnoprawnym projektów zarządzeń Rektora, regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich opiniowanie;
i) obsługa prawna w postępowaniach windykacyjnych;
2) prowadzenie rejestru wydawanych opinii prawnych;
3) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Rektora;
4) wykonywanie zadań zleconych przez Rektora.