Biuro Prawne

Do zakresu działania Biura Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu art. 4, 6 i 7 ustawy o radcach prawnych, w szczególności:

 1. wydawanie na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu opinii prawnych w sprawach indywidualnych, m.in. w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, autorskiego, prawa karnego, podatkowego, prawa finansów publicznych, prawa pracy, w tym ze stosunku łączącego Uniwersytet z pracownikami, studentami i doktorantami,
 2. udzielanie pomocy prawnej w zakresie działalności gospodarczej Uniwersytetu, zamówień publicznych, działalności kół naukowych i organizacji studenckich, komisji stypendialnych, działających na Uniwersytecie samorządów i zrzeszeń,
 3. zastępstwo prawne i procesowe Uniwersytetu w postępowaniach sądowych i administracyjnych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 4. obsługa prawna w postępowaniach windykacyjnych,
 5. opiniowanie pod względem prawnym projektów umów cywilnoprawnych i decyzji administracyjnych, z wyjątkiem projektów sporządzonych według ustalonego wzoru,
 6. udzielanie na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu porad i konsultacji prawnych,
 7. opracowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu projektów zarządzeń Rektora, regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich opiniowanie,
 8. zapewnienie ochrony stanu prawnego nieruchomości (gruntów i budynków) znajdujących się we władaniu Uczelni,
 9. świadczenie pomocy prawnej w zakresie zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie,
 10. monitorowanie zmian w ustawodawstwie dotyczących działalności uczelni publicznych i informowanie o tym władz rektorskich,
 11. opracowywanie wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Uczelnię oraz projektów i wzorów decyzji administracyjnych,
 12. opiniowanie projektów porozumień o międzynarodowej współpracy naukowo – badawczej,
 13. ewidencjonowanie pełnomocnictw oraz prowadzenie rejestru czasopism wydawanych przez Uniwersytet,
 14. opracowywanie innych spraw powierzonych przez Rektora.